0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

REGGIO EMILIA

Reggio Emilia Approach – Một học thuyết hay phương pháp giáo dục mầm non?

Reggio Emilia được coi là một phương pháp giáo dục tiên tiến cho trẻ mầm non, thậm chí phương pháp cũng được sử dụng tại một số trường tiểu học tại một số quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có những băn khoăn Reggio Emilia thật sự là một học thuyết giáo dục hay là một phương pháp giáo dục sớm...

0