0
OHANA OHANA

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2018 - 2019

 
I.   Phí nhập học:  VNĐ 5.000.000 (không hoàn lại) 
II.  Phí cơ sở vật chất: VNĐ 4.000.000 / năm học
III. Học phí: bao gồm phí ăn và toàn bộ chi phí học tập
Học phí dành cho nhóm Little Dinosaur, Discovery và Explorer

KỲ 1

   (4/6/2018 - 31/8/2018)  

KỲ 2

  (1/9/2018 - 30/11/2018)  

KỲ 3

  (1/12/2018 - 28/2/2019)  

KỲ 4

  (1/3/2019 - 24/5/2019)  

VNĐ 25.465.000

VNĐ 25.465.000 VNĐ 25.255.000 VNĐ 25.220.000

VNĐ 50.550.000

VNĐ 50.095.000

VNĐ 99.130.000

 
Học phí dành cho nhóm Adventurer và Preschool

KỲ 1

   (4/6/2018 - 31/8/2018)  

KỲ 2

  (1/9/2018 - 30/11/2018)  

KỲ 3

  (1/12/2018 - 28/2/2019)  

KỲ 4

  (1/3/2019 - 24/5/2019)  

VNĐ 26.965.000

VNĐ 26.965.000 VNĐ 26.755.000 VNĐ 26.720.000

VNĐ 53.525.000

VNĐ 53.075.000

VNĐ 105.000.000

      
Đối với học sinh nhập học ngắn ngày, học phí sẽ được tính như sau:
- Đối với nhóm Little Dinosaur, Discovery và Explorer : 500.000đ/ngày  
- Đối với nhóm Adventurer và Preschool : 600.000đ/ngày
IV.  Phí xe đưa đón: Có nhân viên giáo vụ đi cùng xe để đón, trả và quản lý học sinh trên xe.
 
     Một chiều :                     
          < 3 km
          3 - 5 km
          > 5 km
   
          2.400.000 đ/kỳ                                                                                                 
          3.600.000 đ/kỳ     
          4.500.000 đ/kỳ
     Hai chiều : 
          < 3 km
          3 - 5 km
          > 5 km
 
          4.500.000 đ/kỳ     
          5.100.000 đ/kỳ     
          6.000.000 đ/kỳ
 
V. Phí ăn sáng: Bữa sáng sẽ được phục vụ từ 7g45 đến 8g15 với mức phí 975.000/kỳ.