0
O'HANA PRESCHOOL O'HANA PRESCHOOL

TỔNG QUAN GIÁO TRÌNH

Chương trình chăm sóc và giáo dục của O'Hana được thực hiện theo Khung Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate), tập trung và cân bằng các lĩnh vực sau: 

  • Ngôn ngữ và Văn học 
  • Nghệ thuật sáng tạo (mỹ thuật thị giác và nghệ thuật biểu diễn)
  • Toán học (số học, hình dạng, công thức, đo lường, xử lý dữ liệu ...) 
  • Khoa học kỹ thuật
  • Khám phá thế giới
  • Tình cảm xã hội
  • Thể chất

Là thành viên của Hiệp hội Giáo dục Mầm non Hoa Kỳ (NAEYC) - tổ chức giáo dục mầm non quốc tế hàng đầu trong việc ban hành những hướng dẫn giảng dạy các chương trình mầm non - toàn bộ giáo trình của O'Hana được soạn thảo riêng cho từng lứa tuổi, trong đó đề ra những mục tiêu giáo dục và những hoạt động cũng như lịch trình hàng ngày, cách sử dụng vật liệu vào hoạt động để có những trải nghiệm tốt nhất cho trẻ.